18 Αυγ 2015

ο Φαρμακούλης

                        

To Φαρμακείο στο Νηπιαγωγείο


   
«Ο Φαρμακούλης στο Νηπιαγωγείο »
               


Στο αναδυόμενο σχέδιο εργασίας δόθηκε έμφαση στην έρευνα, στις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών , στην Ενεργητική Βιωματική μάθηση
με όλες τις φάσεις ενός project και ακολουθήθηκαν οι βασικοί άξονες και στόχοι του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ).ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το σχέδιο εργασίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο με την επιστροφή των νηπίων από τη σχολική αργία των Χριστουγέννων και είχε χρονική διάρκεια οκτώ εβδομάδων.


        

                     ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ


                                     

                                            ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο αναδυόμενο σχέδιο εργασίας δόθηκε έμφαση στην έρευνα, στις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών , στην Ενεργητική Βιωματική μάθηση
με όλες τις φάσεις ενός project και ακολουθήθηκαν οι βασικοί άξονες και στόχοι του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ).


        ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
     
α)  Τα ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στο σπίτι ή στο σχολείο μπορεί να είναι συχνό φαινόμενο αν δεν γίνει σωστή προετοιμασία για την πρόληψη αυτών σ’ αυτή την κρίσιμη ηλικία που διαμορφώνονται στάσεις και συμπεριφορές
β)  Η ανάγκη να γνωρίσουν τα νήπια το σώμα τους , να μάθουν να διαφυλάττουν τη σωματική τους ακεραιότητα και να κατανοήσουν την αξία της ανθρώπινης ζωής.
γ)  Η αμάδα των νηπίων έχει προετοιμαστεί σε τρόπους δράσης και
συμπεριφοράς που ανταποκρίνονται στη μέθοδο της Βιωματικής – Επικοινωνιακής Διδασκαλίας (project) που συνεπάγεται ότι έχουν ασκηθεί στο διάλογο, συνήθισαν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,
να συναποφασίζουν και να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση προβλημάτων.


          Α΄ ΦΑΣΗ    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ


Την πρώτη μέρα της επιστροφής των νηπίων από την αργία  των Χριστουγέννων το κοινό ενδιαφέρον των νηπίων στράφηκε σε ένα
νήπιο που είχε δύο έντονα σημάδια στο πρόσωπό του. Μετά από ερωτήσεις  που έθεσαν τα νήπια μας διηγήθηκε την δική του ιστορία
δηλαδή πώς έπεσε την ώρα που έκανε σκι.
Αυτό προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παιδιών που διατύπωσαν την
επιθυμία να αφηγηθούν την εμπειρία τους από παρόμοιες καταστάσεις.
Στο σημείο αυτό ξεκινά μια διαθεματική προσέγγιση με θέμα τις πτώσεις
και την πρόληψη ατυχημάτων που διατυπώνεται ως εξής:
                                         
                                   
                                             
                                              1η πρόταση
                                   Να πούμε τις εμπειρίες μας.
         7η πρόταση                                                                                           2η πρόταση
Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε                                                 Να βρούμε βιβλία στη βιβλιοθήκη
          μία πτώση στο σχολείο;                                                                      της τάξης για τις πτώσεις
                                                                                                                            και τα ατυχήματα.
                                

             6η πρόταση                                        Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ                             3η πρόταση
Γιατί πέφτουν τα αντικείμενα;                                                                     Να πούμε από τι άλλο
                                                                                                                              κινδυνεύουμε.              


              5η πρόταση                                                                                        4η πρόταση
Να παίξουμε παιχνίδια και να                                                                  Να πούμε τραγούδια.
               ισορροπούμε.   
1η  πρόταση –Να πούμε τις εμπειρίες μας.

Διηγηθήκαμε τις εμπειρίες μας και τις συσχετίσαμε με τις ιστορίες
άλλων παιδιών.
(ΔΕΠΠΣ Γλώσσα - προφορική επικοινωνία.)

2η  πρόταση – Να βρούμε βιβλία στη βιβλιοθήκη της τάξης για τις 
                         πτώσεις και τα ατυχήματα.

Διαβάσαμε την ιστορία του «Τσιπ Πατατράκ» και κάναμε υποθέσεις για
τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας.
(ΔΕΠΠΣ Γλώσσα – προφορική επικοινωνία, ανάγνωση.)

3η πρόταση – Να πούμε από τι άλλο κινδυνεύουμε.

Ξεκινήσαμε από αυτά που ήδη γνώριζαν τα νήπια για τους κινδύνους και με
τη βοήθεια σχετικών βιβλίων, με τα οποία εμπλουτίσαμε τη βιβλιοθήκη της
τάξης, κάναμε υποθέσεις και συζητήσεις και καταλήξαμε ότι εκτός από τις
πτώσεις κινδυνεύουμε από: φωτιά, ρεύμα, αιχμηρά αντικείμενα, δηλητηρίαση,
πνιγμό, τροχαία ατυχήματα.
(ΔΕΠΠΣ Γλώσσα – ανάγνωση, προφορική επικοινωνία.
Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.)


4η  πρόταση – Να πούμε τραγούδια.

Τραγουδήσαμε τη «μηλίτσα» και το «γιατρό».
( ΔΕΠΠΣ Δημιουργία και έκφραση – μουσική.)

5η πρόταση – Να παίξουμε παιχνίδια και να ισορροπούμε.

Περπατήσαμε με διάφορους τρόπους πάνω σε μια ευθεία γραμμή,
ανεβήκαμε και κατεβήκαμε κεκλιμένα επίπεδα, κάναμε ασκήσεις
ισορροπίας με σακουλάκια.
(ΔΕΠΠΣ Δημιουργία και έκφραση – φυσική αγωγή.)

6η πρόταση – Γιατί πέφτουν τα αντικείμενα;

Πειραματιστήκαμε, εξηγήσαμε και ερμηνεύσαμε το φαινόμενο της
βαρύτητας αφού πρώτα κάναμε μια ιστορική αναδρομή στον Ισαάκ
Νεύτων και πώς εκείνος ,πρώτος,  ανακάλυψε το φαινόμενο αυτό.
(ΔΕΠΠΣ Μελέτη περιβάλλοντος – φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση.)

7η πρόταση – Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πτώση στο σχολείο;

Συζητήσαμε στην ολομέλεια της τάξης για τον τρόπο με τον οποίο θα
μπορούσαμε να βοηθήσουμε  ένα συμμαθητή που έπεσε και έχει ένα
ελαφρύ τραύμα. Τα νήπια είχαν εμπειρίες από παρόμοιες καταστάσεις
και πως αυτές αντιμετωπίστηκαν από το διδακτικό προσωπικό του
νηπιαγωγείου και θέλησαν να δραματοποιήσουν αυτά που γνώριζαν.
Σκέφτηκαν ότι αυτά που τους χρειάζονται υπάρχουν στο φαρμακείο του
νηπιαγωγείου. Έτσι παίχτηκε το παιχνίδι  «ασθενής – γιατρός» αφού πρώτα
έγινε ανάλυση των φωνημάτων των δύο λέξεων.  
(ΔΕΠΠΣ             Γλώσσα  – προφορική επικοινωνία, ανάγνωση.
   Μελέτη περιβάλλοντος  – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
Δημιουργία και έκφραση – δραματική τέχνη.)                     

Σε όλη τη φάση του προβληματισμού τα νήπια έδειξαν έντονο ενδιαφέρον στο παιχνίδι «ασθενής – γιατρού» που συνέχιζαν να το παίζουν για πολλές μέρες. Στη βιβλιοθήκη της τάξης ξεφύλλιζαν βιβλία σχετικά με το θέμα
και έκαναν διαρκώς ερωτήσεις για τις διάφορες ασθένειες και τα φάρμακα.
Οι προβληματισμοί τους αποτυπώνονταν επίσης στις ζωγραφιές τους.
Στην ολομέλεια της τάξης τα νήπια  ζήτησαν να μάθουν περισσότερα για τα φάρμακα και πρότειναν να φτιάξουμε στην τάξη ένα «ιατρείο» και ένα
«φαρμακείο». Μέσα από αυτές τις διαδικασίες αναδύθηκε το σχέδιο εργασίας (project) με θέμα: «ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».


Β΄ ΦΑΣΗ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η ολομέλεια των νηπίων μετά από συζήτηση διατύπωσε τις προτάσεις της οι οποίες καταγράφηκαν στο εξής ιστόγραμμα:


                                         
                                                 1η πρόταση
                         Να φέρουμε ιατροφαρμακευτικό υλικό
        7η πρόταση                                                                                       2η πρόταση
Να επισκεφτούμε ένα φαρμακείο.                                                   Να γράψουμε συνταγές
 

                                     

                                                                                                                            
 
 6η πρόταση                           Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο                  3η πρόταση   
  Να μάθουμε από                                                                                                  Να κατασκευάσουμε
τι γίνονται τα φάρμακα.                                                                                             πινακίδες.

              
           
                                                                                                                         
          5η πρόταση                                                                                                           4η πρόταση
       Να φτιάξουμε ένα                                                                        Να φτιάξουμε ένα «ιατρείο»
 «φαρμακείο» στην τάξη μας.                                                                               στην τάξη μας

                                                                                                                                      

Έγινε διαχωρισμός των νηπίων σε τέσσερις ομάδες:
α) Η 1η ομάδα ανέλαβε να φέρει πληροφορίες για τα φάρμακα. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το «κουτί των πληροφοριών».
β) Η 2η ομάδα ανέλαβε την κατασκευή του «ιατρείου».
γ) Η 3η ομάδα ανέλαβε την κατασκευή του «φαρμακείου».
δ) Η 4η ομάδα ανέλαβε την κατασκευή πινακίδων του «ιατρείου» και του 
   «φαρμακείου».
Γ΄ ΦΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1η πρόταση – Να φέρουμε φάρμακα.

Στην πρόταση των παιδιών να φέρουν φάρμακα στο νηπιαγωγείο παρουσιάστηκε η ανάγκη για συνεργασία με τους γονείς τους οποίους τα νήπια αποφάσισαν να ενημερώσουν με σημείωμα που υπαγόρευσαν στην νηπιαγωγό.
Το ιατροφαρμακευτικό υλικό  συγκεντρώθηκε στη γωνιά παρατήρησης
τις επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια στην ολομέλεια έγινε παρατήρηση του
υλικού, έγιναν υποθέσεις για το είδος, το περιεχόμενο και την ονομασία των φαρμάκων. Διαβάστηκαν και συζητήθηκαν οι οδηγίες χρήσης των φαρμάκων και οι δοσολογίες αυτών.
 Τονίστηκε η σημασία των φαρμάκων, οι κίνδυνοι από λάθος χρήση αυτών, καθώς επίσης οι ενέργειες αλλά και οι παρενέργειές τους.
Έγινε ταξινόμηση των φαρμάκων, πίνακας αναφοράς ανάλογα  με το
είδος, παιχνίδια αναγνώρισης λέξεων και δόθηκαν σχετικά φύλλα εργασίας .
Τα  ταξινομημένα φάρμακα παραδόθηκαν στην ομάδα που ανέλαβε να
κατασκευάσει το «φαρμακείο».
( ΔΕΠΠΣ Γλώσσα         –  προφορική επικοινωνία, ανάγνωση,  γραφή και
                                           γραπτή  έκφραση,
              Μαθηματικά  --  ταξινόμηση ,
       Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση).

2η πρόταση – Να γράψουμε συνταγές.

Με τη βοήθεια του πίνακα αναφοράς τα νήπια θέλησαν να γράψουν συνταγές.
Εδώ προέκυψε η ανάγκη συμβολισμού δοσολογίας των φαρμάκων. Οι συνταγές
των νηπίων συγκεντρώθηκαν και στην ολομέλεια αποφασίστηκε να επικολληθούν
σε ένα χαρτόνι και να αναρτηθούν  στο «φαρμακείο» της τάξης.
( ΔΕΠΠΣ   Γλώσσα         – γραφή και γραπτή έκφραση
                Μαθηματικά – Συμβολική αναπαράσταση, αντιστοίχηση)

3η πρόταση – Κατασκευή πινακίδων.

Η 4η ομάδα ανέλαβε να κατασκευάσει τις πινακίδες για το «ιατρείο» και το «φαρμακείο» οι οποίες μετά την κατασκευή τους παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια. Εκεί έγινε διάκριση των συμβόλων του ιατρείου και του φαρμακείου καθώς και διάκριση φωνημάτων των λέξεων «ιατρείο» και
«φαρμακείο».
( ΔΕΠΠΣ             Γλώσσα   – ανάγνωση, γραφή και γραπτή έκφραση. Δημιουργία και έκφραση    - εικαστικά.
   Μελέτη περιβάλλοντος    – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.)


4η πρόταση – Να φτιάξουμε ένα ιατρείο στην τάξη μας.

Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε να φτιάξει το «ιατρείο». Τα νήπια αποφάσισαν να
χρησιμοποιήσουν το χώρο του κουκλόσπιτου και για το λόγο αυτό χώρισαν
από τα υπάρχοντα αντικείμενα ποια θα χρησιμοποιούσαν και ποια  όχι.
Δημιούργησαν το γραφείο του γιατρού, πάνω στο οποίο έβαλαν χαρτιά,
μαρκαδόρους, τηλέφωνο που δεν υπήρχε και το έφεραν από το σπίτι τους,
και σφραγίδα. Στον τοίχο πάνω από το γραφείο του γιατρού κρέμασαν τον πίνακα αναφοράς για να μπορεί ο γιατρός να «γράφει συνταγές».Δίπλα στον πίνακα αναφοράς κρέμασαν την πινακίδα που είχε κατασκευάσει η 4η ομάδα.
Τοποθέτησαν , τέλος, στο « ιατρείο» τα ιατρικά εργαλεία που υπήρχαν στο σχολείο καθώς και το ταξινομημένο ιατρικό υλικό ( πιεσόμετρο, ακτινογραφίες, άσπρο σεντόνι, ποδιά γιατρού, στολή νοσοκόμας κ.α. ).
Το ψυγείο του κουκλόσπιτου το έφτιαξαν ενυδρείο για να ομορφύνουν το
«ιατρείο» τους
Στην εξώπορτα αντικατέστησαν τα λουλούδια  που συμβόλιζαν τον επιτρεπόμενο αριθμό νηπίων που έχει τη δυνατότητα να παίζει στη γωνιά αυτή με κόκκινα σταυρουδάκια
Η ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια  τη δουλειά της όπου και αποφασίστηκαν οι κανόνες λειτουργίας του «ιατρείου».     
( ΔΕΠΠΣ  Μαθηματικά   -  αντιστοίχηση, συμβατική χρήση μονάδων μέτρησης.
 Δημιουργία και έκφραση – δραματική τέχνη.
   Μελέτη Περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση).

5η πρόταση – Να φτιάξουμε ένα φαρμακείο στην τάξη μας.

Η τρίτη ομάδα ανέλαβε να φτιάξει το «φαρμακείο».Τα νήπια αποφάσισαν να
χρησιμοποιήσουν το μαγαζάκι της τάξης. Κρέμασαν την πινακίδα που είχε
φτιάξει η 4η ομάδα. και τοποθέτησαν στα ράφια τα ταξινομημένα φάρμακα
κάτω από ταμπέλες ανάλογα με το είδος τους σύμφωνα με τον πίνακα αναφοράς.
Η ομάδα διαπίστωσε ότι λείπει από το φαρμακείο μια ταμειακή μηχανή. Έτσι
όταν παρουσίασε την δουλειά της στην ολομέλεια έθεσε και τον προβληματισμό αυτό. Αποφασίστηκε να αγοραστεί μια ταμειακή μηχανή με τα χρήματα του κουμπαρά της τάξης του «Ευρωδρακούλη». Τα νήπια άνοιξαν τον κουμπαρά, μέτρησαν τα χρήματα και διάλεξαν από κατάλογο παιδαγωγικού υλικού την ταμειακή μηχανή που τους άρεσε. Αποφάσισαν επίσης τους κανόνες λειτουργίας
του «φαρμακείου».
(ΔΕΠΠΣ Μαθηματικά – μέτρηση και αναγνώριση αξίας μικρών νομισμάτων.
Δημιουργία και έκφραση – δραματική τέχνη.
                     Γλώσσαπροφορική επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή και γραπτή
                                       έκφραση.
  Μελέτη Περιβάλλοντος ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση).    


6η πρόταση – Να μάθουμε από τι γίνονται τα φάρμακα.

Η 1η ομάδα συγκέντρωσε πληροφορίες για τα φάρμακα που τις τοποθέτησε
στο «κουτί των πληροφοριών». Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού άνοιξαν το
κουτί και επεξεργάστηκαν τις πληροφορίες που ήταν από το δίαδίκτυο, βιβλία
και εγκυκλοπαίδειες. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια,
όπου αποφασίστηκε ότι για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες θα ήταν
χρήσιμο να επισκεφτούμε ένα φαρμακείο.
   (ΔΕΠΠΣ Μελέτη περιβάλλοντος –ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση).  

7η πρόταση – Να επισκεφτούμε ένα φαρμακείο.

Οι προτάσεις των νηπίων καταγράφηκαν ως εξής :                                            
                                               7. 1  πρόταση
                                        Να πούμε τι πιστεύουμε
                              ότι θα συναντήσουμε στο φαρμακείο.
      7. 6  πρόταση                                                                                           7. 2 πρόταση
    Να πούμε τι πραγματικά                                                             Να φτιάξουμε ένα ερωτηματολόγιο
συναντήσαμε στο φαρμακείο.                                                                          για τη φαρμακοποιό.             


                                            Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η
                                                      Σ Τ Ο
                                           Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο

               7. 5  πρόταση                                                                                          7. 3  πρόταση
Να πραγματοποιήσουμε την                                                                        Να πάρουμε τηλέφωνο και
                 επίσκεψη.                                                                                        να κλείσουμε ραντεβού.

                                           7. 4 πρόταση
             Να φτιάξουμε μια κάρτα και να αγοράσουμε μια ανθοδέσμη
                                           για τη φαρμακοποιό.


Για τη διεξαγωγή των προτάσεων των νηπίων δημιουργήθηκαν δύο ομάδες:
α) Η 1η ομάδα ανέλαβε να διατυπώσει τις ερωτήσεις που θα έκαναν στη
    φαρμακοποιό
β) Η 2η ομάδα ανέλαβε να διεκπεραιώσει τις αποφάσεις της ολομέλειας
    σχετικά με την αγορά ανθοδέσμης και την παράδοση αυτής στη φαρμακοποιό.


                   Π Ρ Ι Ν   Τ Η Ν   Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η

7.1  πρόταση – Να πούμε τι πιστεύουμε ότι θα συναντήσουμε στο     
                         φαρμακείο.

Τα νήπια στην ολομέλεια συζήτησαν για τις εμπειρίες τους από το φαρμακείο
και έκαναν υποθέσεις γι’ αυτά που θα μπορούσαν να συναντήσουν στην επίσκεψή τους στο φαρμακείο της γειτονιάς. Οι υποθέσεις αυτές μαγνητοφωνήθηκαν.
(ΔΕΠΠΣ Γλώσσα – προφορική επικοινωνία.
Μελέτη περιβάλλοντος – Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.)

7.2  πρόταση -  Να φτιάξουμε ένα ερωτηματολόγιο για τη φαρμακοποιό.

Η πρώτη ομάδα ανέλαβε να  διατυπώσει και να καταγράψει τις ερωτήσεις που θα γινόταν στη φαρμακοποιό. Το κάθε μέλος της ομάδας κατέγραψε την ερώτησή του σ’ ένα χαρτί με την υπογραφή του. Στη συνέχεια κολλήθηκαν
οι ερωτήσεις σ’ ένα μεγάλο χαρτόνι κάνσον. Η μεταγραφή κάθε ερώτησης
έγινε από τη νηπιαγωγό.
Η ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια τη δουλειά της. και τα νήπια έπαιξαν το παιχνίδι του δημοσιογράφου.
Αποφάσισαν να πάρουν μαζί τους στην επίσκεψη στο φαρμακείο το ερωτηματολόγιο και το δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο για να καταγράψουν
τις απαντήσεις της φαρμακοποιού.
(ΔΕΠΠΣ Μελέτη Περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
               Γλώσσα – προφορική επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή και γραπτή έκφραση.)

7.3 πρόταση -  Να πάρουμε τηλέφωνο και να κλείσουμε ραντεβού.


Πριν τη διεξαγωγή της τρίτης πρότασης των νηπίων προηγήθηκε συνεννόηση
με τη φαρμακοποιό ως προς το περιεχόμενο και την πορεία της επίσκεψης.
Δόθηκαν επίσης οι ερωτήσεις των νηπίων στη φαρμακοποιό.
Μετά από συζήτηση και δραματοποίηση στην ολομέλεια  για το πώς κλείνουμε
ένα ραντεβού από το τηλέφωνο, τα νήπια ψήφισαν αυτό που θα τους εκπροσωπούσε
στο τηλεφώνημα και ορίστηκε ημέρα και η ώρα της επίσκεψης.
(ΔΕΠΠΣ Μελέτη Περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση. Δημιουργία και έκφραση – δραματική τέχνη.)

7.4  πρόταση -  Να φτιάξουμε μια κάρτα και να αγοράσουμε μια ανθοδέσμη
                         για τη φαρμακοποιό.

Όλα τα νήπια συμμετείχαν στην κατασκευή μιας κάρτας που θα έδιναν δώρο
στην φαρμακοποιό. Στην πρότασή τους να αγοράσουν μια ανθοδέσμη βρέθηκαν μπροστά σε ένα προβληματισμό, πώς θα έβρισκαν χρήματα  για την αγορά της ανθοδέσμης αφού τα χρήματα του  κουμπαρά μας , του «Ευρωδρακούλη», είχαν χρησιμοποιηθεί για την αγορά της ταμειακής μηχανής.
Στην ολομέλεια έγιναν διάφορες προτάσεις από τα νήπια και αποφασίστηκε
να φέρουν όλοι άλλη μια φορά χρήματα για τον κουμπαρά μας.
Η δεύτερη ομάδα , αφού έφτιαξε ένα χάρτινο πορτοφόλι, ανέλαβε να επιλέξει,
να πληρώσει και να παραδώσει την ανθοδέσμη και την κάρτα στην φαρμακοποιό.
(ΔΕΠΠΣ Δημιουργία και έκφραση – εικαστικά.
                                  Μαθηματικά – μέτρηση, αξία μικρών νομισμάτων.
                 Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.)

               
        Κ Α Τ Α   Τ Η   Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α  Τ Η Σ   Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η Σ

7.5  πρόταση – Να πραγματοποιήσουμε την επίσκεψη.

Με το δημοσιογραφικό κασετόφωνο, το ερωτηματολόγιο, την κάρτα και την
ανθοδέσμη ξεκινήσαμε για την επίσκεψή μας. Όταν βρεθήκαμε έξω από το
φαρμακείο, κάναμε υποθέσεις γι’ αυτό που γράφει η πινακίδα. Στη συνέχεια
διαβάσαμε τη λέξη «φαρμακείο».
Τα νήπια μπαίνοντας πρόσφεραν την ανθοδέσμη. Η φαρμακοποιός μας υποδέχτηκε θερμά και μας ξενάγησε στο χώρο. Έδειξε στα νήπια το τμήμα αρωμάτων,  όπου είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παιδικές κολόνιες, το τμήμα καλλυντικών,
παιδικών τροφών και παιχνιδιών. Τέλος μας ξενάγησε στο χώρο όπου φυλάσσονται
τα φάρμακα και αυτό εντυπωσίασε περισσότερο από όλα τα νήπια. Εκεί όπου βρίσκονταν ο Η/Υ και η ταμειακή μηχανή τα νήπια είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συναλλαγή της φαρμακοποιού με πελάτη.
Στο γραφείο της φαρμακοποιού με τη βοήθεια του δημοσιογραφικού κασετοφώνου
και του ερωτηματολογίου τα νήπια πήραν «συνέντευξη» από τη φαρμακοποιό.
Η βοηθός φαρμακοποιού αφού μας ξενάγησε μέσα στο εργαστήριο έφτιαξε μπροστά στα νήπια  μια κρέμα χεριών που την πήραν μαζί τους.
Τα νήπια ευχαρίστησαν τη φαρμακοποιό και τη βοηθό της χαρίζοντας τους την
κάρτα. Εκείνες με τη σειρά τους κέρασαν τα νήπια και μας χάρισαν ένα αντισηπτικό
σκεύασμα χεριών.   
(ΔΕΠΠΣ Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
                                                      -  φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
                                       Γλώσσα – ανάγνωση.)

                    Μ Ε Τ Α   Τ Η Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η

7.6 πρόταση – Να πούμε τι πραγματικά είδαμε στο φαρμακείο


Στην τάξη τα νήπια, στην ολομέλεια, άκουσαν τις υποθέσεις που είχαν κάνει
πριν την επίσκεψη και στη συνέχεια έκαναν σύγκριση αυτών που είχαν υποθέσει, με αυτά που πραγματικά είδαν. Διαπίστωσαν ότι αυτά που πραγματικά είδαν ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που είχαν υποθέσει και τα κατέγραψαν.
Η απομαγνητοφώνηση της κασέτας έγινε με τον εξής τρόπο: Τα νήπια στην ολομέλεια άκουγαν μια, μια τις ερωτήσεις τους και προσπαθούσαν να θυμηθούν την απάντηση. Στη συνέχεια  άκουγαν την πραγματική απάντηση
και έκαναν τη σύγκριση.
Στο τέλος ζωγράφισαν αυτό που τους έκανε περισσότερο εντύπωση από την επίσκεψη.
(ΔΕΠΠΣ Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
                                       Γλώσσα – προφορική επικοινωνία.
           Δημιουργία και έκφραση εικαστικά.)
Δ΄ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την επίσκεψη στο φαρμακείο στην ολομέλεια τα νήπια αποφάσισαν
ότι δεν έχουν άλλες απορίες σχετικές με τα φάρμακα.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα νήπια  με περισσότερο ενδιαφέρον έπαιζαν στο
«φαρμακείο» και στο «ιατρείο» της τάξης, δημιουργώντας μικρές , αυτοσχέδιες
ιστορίες.
Έτσι αποφάσισαν να φτιάξουν όλοι μαζί μια ιστορία με σκοπό να την παρουσιάσουν στους γονείς και στα νήπια του κλασικού τμήματος.
  8.10 πρόταση                                                           8.2 πρόταση
      Να κάνουμε την ιστορία μας παραμύθι.                              Να μοιράσουμε τους ρόλους 
                                                                                                                     
8.9 πρόταση                                                                                               8.3 πρόταση
Να βιντεοσκοπήσουμε                                                                                    Να γράψουμε τα λόγια
     την ιστορία μας                                                                                                  του αφηγητή

        8.8 πρόταση                                    Ν Α  Φ Τ Ι Α Ξ Ο Υ Μ Ε                          8.4 πρόταση
Να ντύσουμε τους                                    Μ Ι Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α                           Να φτιάξουμε τη
      ηθοποιούς.                                               ΚΑΙ  ΝΑ ΤΗΝ                                         στολή
                                                                     Π Α Ι Ξ Ο Υ Μ Ε                           του «Φαρμακούλη».
                                                                                                  
     8.7 πρόταση                                                                                                     8.5 πρόταση                                                                                                    
Να πούμε που θα παίξουμε                                                                      Να βρούμε ρούχα για
        την ιστορία μας                                                                                 τις μεταμφιέσεις μας.

                                                     8.6 πρόταση       
                                       Να φτιάξουμε ένα ασθενοφόρο


Για τη διεξαγωγή των προτάσεων των νηπίων δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες:
α) Η 1η ομάδα ανέλαβε να γράψει τα λόγια του αφηγητή, του «Φαρμακούλη».
β) Η 2η ομάδα ανέλαβε να κατασκευάσει τη στολή του «Φαρμακούλη».
γ) Η 3η ομάδα ανέλαβε να φτιάξει το ασθενοφόρο.
δ) Η 4η ομάδα ανέλαβε το ρόλο του ενδυματολόγου.


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

8.1 πρόταση – Να φτιάξουμε μια ιστορία.

Τα νήπια στην ολομέλεια έφτιαξαν την εξής ιστορία:
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Ειρήνη. Μια μέρα η
Ειρήνη έπαιζε με τα παιχνίδια της. Η μαμά της μαγείρευε, ο μπαμπάς της διάβαζε εφημερίδα και η γιαγιά της έπλεκε. 
Την Ειρήνη, τη φώναξαν οι φίλες της να πάει στο πάρκο να παίξουν.
Η Ειρήνη έπαιζε με τα ξυλοπόδαρα όταν ξαφνικά σκόνταψε σε μια πέτρα.
 Έπεσε κάτω κι άρχισε να κλαίει. Η Ειρήνη πονούσε πολύ και τότε οι φίλοι της έτρεξαν να φωνάξουν το μπαμπά της και τη μαμά της, τον κύριο και την κυρία Λεμονίδη.
Ο μπαμπάς και η μαμά της Ειρήνης κάλεσαν το ασθενοφόρο. Μετά μαζί με τη γιαγιά έτρεξαν κοντά της.  
Το ασθενοφόρο πήγε την Ειρήνη στο ιατρείο του κυρίου Ιπποκράτη. Ο γιατρός
ήταν εκεί με τη νοσοκόμα του. Εξέτασε την Ειρήνη και της έβγαλε ακτινογραφίες.
Η Ειρήνη έσπασε το πόδι της. Ο γιατρός της έδεσε το πόδι και της έδωσε μια
συνταγή με φάρμακα. Η Ειρήνη έγινε καλά.
(ΔΕΠΠΣ Γλώσσα – προφορική επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή και γραπτή έκφραση.)


8.2 πρόταση – Να μοιράσουμε τους ρόλους.


Τα παιδιά αποφάσισαν ποιοι θα είναι οι ρόλοι και πρόσθεσαν το ρόλο του αφηγητή,
που τον ονόμασαν «Φαρμακούλη». Το κάθε νήπιο μετά από συζήτηση επέλεξε ποιο
ρόλο θα ήθελε. Όπου υπήρχαν διαφωνίες επέλεξαν να λυθούν με κλήρωση.
(ΔΕΠΠΣ Δημιουργία και έκφραση – δραματική τέχνη.
                  Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
                                          Γλώσσα – προφορική επικοινωνία.)


8.3 πρόταση – Να γράψουμε τα λόγια του αφηγητή.


Η πρώτη ομάδα αφού αποφάσισε ποια θα είναι τα λόγια του αφηγητή τα υπαγόρευσε
στη νηπιαγωγό. Στη συνέχεια η ομάδα τα παρουσίασε στην ολομέλεια.
(ΔΕΠΠΣ Γλώσσα – προφορική επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή και γραπτή έκφραση.)
8.4 πρόταση – Να φτιάξουμε τη στολή του «Φαρμακούλη».


Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε την κατασκευή της στολής και του καπέλου χρησιμοποιώντας πλαστική σακούλα σκουπιδιών, σύριγγες και κουτιά από φάρμακα.
(ΔΕΠΠΣ - Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
                                          Γλώσσα – προφορική επικοινωνία.
              Δημιουργία και έκφραση – εικαστικά.)


8.5 πρόταση – Να βρούμε ρούχα για μεταμφιέσεις.


Στην ολομέλεια της τάξης, μετά από συζήτηση τα νήπια αποφάσισαν ότι χρειάζονται
ρούχα και αξεσουάρ για την υλοποίηση της ιστορίας τους. Για το λόγο αυτό ζήτησαν
τη βοήθεια των γονιών  τους ενημερώνοντας τους με σημείωμα.
(ΔΕΠΠΣ Γλώσσα – προφορική επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή και γραπτή έκφραση
Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.)


8.6 πρόταση – Να φτιάξουμε ένα  ασθενοφόρο.

Η τρίτη ομάδα με τη βοήθεια των νηπιαγωγών ανέλαβε να κατασκευάσει και να βάψει το ασθενοφόρο και να φτιάξει καπέλα – σειρήνες.
Στη συνέχεια παρουσίασε στην ολομέλεια της τάξης τη δουλειά της.
Τα νήπια προσπάθησαν να μαντέψουν τι γράφει πάνω στο πανί και έκαναν φωνολογική ανάλυση της λέξης ασθενοφόρο. Στον προβληματισμό πού θα είναι
το ασθενοφόρο δημιουργήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης γραφείου του Ε.Κ.Α.Β
και κατασκευάστηκε η ανάλογη πινακίδα από την ίδια ομάδα.  
(ΔΕΠΠΣ Γλώσσα – προφορική επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή και γραπτή έκφραση.
Δημιουργία και έκφραση – εικαστικά, δραματική τέχνη.
Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.)

8.7 πρόταση – Να πούμε πού θα παίξουμε την ιστορία μας.

Μετά από προβληματισμό και συζήτηση τα νήπια αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν
για τα «γυρίσματα» της ιστορίας, το «ιατρείο», το «φαρμακείο», το «γραφείο του
Ε.Κ.Α.Β» καθώς επίσης και την αυλή του νηπιαγωγείου. Επιπλέον ζήτησαν από τα νήπια του κλασικού τμήματος να τους παραχωρήσουν το δικό τους κουκλόσπιτο
σε ώρα που θα είχαν σχολάσει.
(ΔΕΠΠΣ              Γλώσσα – προφορική επικοινωνία.
    Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
Δημιουργία και έκφραση – δραματική τέχνη.
                   Μαθηματικά – χωροχρονικές έννοιες.)

8.8 πρόταση – Να ντύσουμε τους ηθοποιούς.

Η τέταρτη ομάδα ανέλαβε να ταξινομήσει και να επιλέξει ρούχα και αξεσουάρ και να ντύσει με αυτά τους «ηθοποιούς». Οι επιλογές τους παρουσιάστηκαν
και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της τάξης.
(ΔΕΠΠΣ Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
                                        Γλώσσα – προφορική επικοινωνία.
            Δημιουργία και έκφραση – δραματική τέχνη.
                   Μαθηματικάταξινόμηση.)

8.9 πρόταση – Να βιντεοσκοπήσουμε την ιστορία μας.

Η ιστορία μας βιντεοσκοπήθηκε, με τη βοήθεια των νηπιαγωγών, η κάθε σκηνή
χωριστά. Σε κάθε σκηνή τα νήπια αποφάσιζαν πώς θα σταθούν, τι λόγια θα πουν
και έκαναν πολλές πρόβες. Η βιντεοσκόπηση είχε διάρκεια δύο εβδομάδων.
(ΔΕΠΠΣ Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
            Δημιουργία και έκφραση – δραματική τέχνη.
                                       Γλώσσα – προφορική επικοινωνία.)


8.10 πρόταση – Να φτιάξουμε την ιστορία μας παραμύθι.

Τα νήπια στην ολομέλεια αποφάσισαν να φτιάξουν την ιστορία τους παραμύθι.
Το κάθε ένα έφτιαξε το δικό του εξώφυλλο χρησιμοποιώντας κουτιά από φάρμακα  και έγραψε τον τίτλο της ιστορίας και το όνομα του συγγραφέα .
Στη συνέχεια ζωγράφισε την ιστορία χωρισμένη σε έξι σκηνές.
Τέλος αποφασίστηκε να χαρίσει το κάθε νήπιο το βιβλίο του, στους γονείς του, την ημέρα της παρουσίασης.
ΔΕΠΠΣ Μελέτη περιβάλλοντος – ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.
          Δημιουργία και έκφραση – εικαστικά.
         Γλώσσα – προφορική επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή και γραπτή έκφραση
       Μαθηματικά – αρίθμηση.)

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, τα νήπια στην ολομέλεια  αποφάσισαν να παρουσιάσουν τη βιντεοκασέτα με το παραμύθι τους
ξεχωριστά στα νήπια του κλασικού τμήματος και στους γονείς τους.
Για το σκοπό αυτό έφτιαξαν γλυκά που τα κέρασαν στη διάρκεια της παρουσίασης.
Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος κρατήθηκε αμείωτο το ενδιαφέρον
των νηπίων.
Η ανταπόκριση και η συμμετοχή τους ήταν όχι μόνο θετική αλλά και δημιουργική.
Τα νήπια εργάστηκαν σε μικρές ομάδες, έγιναν πιο συνεργάσιμα,
πιο υπεύθυνα,και ανέπτυξαν συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ τους.
Μέσα από κοινούς στόχους έμαθαν να επιλύουν προβλήματα , να είναι
πιο εργατικά, να σέβονται τη γνώμη των άλλων, να συζητούν και να είναι
καλοί ακροατές.
Πλούτισαν το λεξιλόγιό τους και εκφράστηκαν μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική, το θέατρο.
Κινητοποιήθηκαν στην αναζήτηση υλικού και στην έρευνα.
Έμαθαν για τα φάρμακα και τον τρόπο χρήσης τους και άλλαξε η στάση
 και η συμπεριφορά τους ως προς αυτά.
Επιτεύχθηκε το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσα από επισκέψεις, πρόσκληση ειδικών στο σχολείο κτλ.
Η συνεργασία με τους γονείς υπήρξε σημαντική κύρια στην έρευνα και στη συλλογή υλικού. Με την πρόοδο του σχεδίου εργασίας ενισχύθηκε η εμπλοκή και το ενδιαφέρον των γονιών με αποτέλεσμα τον ενθουσιασμό τους όταν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είδαν αναρτημένες σε έκθεση τις εργασίες των νηπίων και τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, πήραν στα χέρια τους το παραμύθι που έφτιαξε το κάθε νήπιο, γεύτηκαν τα γλυκά που παρασκευάστηκαν από τα παιδιά και παρακολούθησαν την βιντεοκασέτα του «Φαρμακούλη»,
με πρωταγωνιστές τα δικά τους παιδιά στη δική τους ιστορία για την οποία τόσα είχαν ακούσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LEARNING WHILE PLAYING !!!

https://planningplaytime.com/ DISCLOSURE POLICY Planning Playtime is a personal blog written and edited by Amy Nielson, the blog owner...